REGULAMIN

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu Umyslupomysly.pl oraz zasady sprzedaży produktów i dokonywania zakupów poprzez serwis internetowy Umyslupomysly.pl.

2. Umyslupomysly.pl to portfolio projektowe, blog oraz sklep internetowy. Przedmioty oferowane na sprzedaż w Sklepie posiadają charakter użytkowy lub dekoracyjny. Autorką treści zamieszczanej na umyslupomysly.pl, realizatorką projektów, autorką wpisów na blogu oraz twórcą ręcznie wykonanych przedmiotów sprzedawanych w Sklepie jest Marta Ostrowska, działająca na rzecz firmy Przestrzeń kreatywna Rafał Tomczyk.

3. Właścicielem serwisu Umyslupomysly.pl i domeny www.umyslupomysly.pl jest firma Przestrzeń Kreatywna Rafał Tomczyk, z siedzibą przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/5, 90-135 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7272770709. numer REGON 364179681.

4. W celu korzystania z usług należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta w serwisie Umyslupomysly.pl oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.

§2. DEFINICJE

1. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

a. Umyslupomysly – prowadzona przez Administratora w języku polskim Strona internetowa funkcjonująca pod adresem www.umyslupomysly.pl;

b. Administrator Umyslupomysly – Przestrzeń Kreatywna Rafał Tomczyk;

c. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.umylupomysly.pl oraz wszelkie jej podstrony;

d. Produkt – towar, który może być przedmiotem sprzedaży poprzez Umyslupomysly;

e. Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Umyslupomysly na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie. Istotę usługi stanowi umożliwienie dostępu poprzez sieć internet do platformy sprzedaży produktów, umożliwienia zakupu w jej obrębie, w tym obsługa płatności i obsługa klienta;

f. Kupujący – użytkownik serwisu Umyslupomysly, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub prawna, która dokonała lub zamierza dokonać zakupu poprzez serwis internetowy Umyslupomysly. Kupującym może być zarówno konsument, jak i przedsiębiorca;

g. Użytkownicy – wszystkie podmioty, które dokonały rejestracji w serwisie Umyslupomysly;

h. Użytkownicy indywidualni – podmioty, które dokonały rejestracji w serwisie Umyslupomysly;

i. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Umyslupomysly i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość;

j. Regulamin – niniejszy dokument, którego uzupełnieniem jest Polityka Prywatności. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej www.umyslupomysly.pl;

2. Szczegółowe informacje o produktach znajdują się na stronie internetowej www.umyslupomysly.pl, jak również udostępniane są przez Umyslupomysly w drodze wiadomości e-mail w odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mail: [email protected].

3. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem Umyslupomysly drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

§2. REJESTRACJA W SERWISIE – UŻYTKOWNICY INDYWIDUALNI

1. Użytkownicy i kupujący dokonują w Sklepie internetowym Umyslupomysly rejestracji kont indywidualnych.

2. Konta indywidualne umożliwiają Użytkownikom indywidualnym dokonywanie zakupu Produktów.

3. Rejestracji w serwisie Umyslupomysly dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (w którym należy podać następujące dane: adres e-mail i hasło).

4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza Umyslupomysly wysyła do Użytkownika indywidualnego, na adres podany w formularzu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie rejestracji i link aktywacyjny. Konto Użytkownika indywidualnego zostaje zarejestrowane po potwierdzeniu chęci jego założenia poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail.

5. W celu dokonywania zakupu Produktów Kupujący zobowiązany jest do jednorazowego podania przy pierwszym zakupie danych teleadresowych (imię, nazwisko, adres do doręczeń) oraz numeru telefonu.

6. Dokonania zgłoszenia, rejestracji konta i późniejszych działań w ramach serwisu Umyslupomysly w imieniu i na rzecz Użytkownika indywidualnego mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Użytkownika indywidualnego lub posiadające stosowne uprawnienie.

7. Nie jest dozwolone podawanie danych nieprawdziwych.

8. Nie jest dozwolone zakładanie konta Użytkownika indywidualnego za pomocą automatu.

9. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika indywidualnego, Umyslupomysly może wstrzymać się z założeniem konta indywidualnego lub zawiesić funkcjonowanie konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

10. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika indywidualnego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z serwisu Umyslupomysly, Użytkownik indywidualny zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować wysyłając wiadomośc e-mail do Umyslupomysly.

11. Dokonując rejestracji Użytkownik indywidualny wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Umyslupomysly w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

§3. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU UMYSLUPOMYSLY

1. By móc dokonać zakupu poprzez Umyslupomysly Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:

a. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu;

b. posiadać dostęp do poczty elektronicznej;

c. korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej);

d. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies;

2. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Umyslupomysly oraz osób trzecich.

4. Treści zamieszczane przez Użytkowników są dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

a. używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów serwisu Umyslupomysly zgodnie z celem serwisu;

b. przestrzegania zasad prawa polskiego;

c. poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników;

d. niedziałania na szkodę innych Użytkowników, serwisu Umyslupomysly i osób trzecich.

6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w serwisie Umyslupomysly treści zawierających zapisy sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

7. Administratorowi Umyslupomysly przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym zawiera ona treści niezgodne z prawem. Wszystkie treści niezgodne z prawem zostaną przez Administratora usunięte w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu.

8. Konto Użytkownika, który nagminnie zamieszcza treści niezgodne z prawem bądź treści naruszające dobra osobiste innych osób może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora Umyslupomysly.

9. Administrator Umyslupomysly świadczy usługi elektroniczne w postaci: Konta użytkownika, Formularza zamówienia i Newslettera. Za świadczenie tych usług Administrator Umyslupomysly nie pobiera żadnych opłat.

10. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta użytkownika i Formularza zamówienia następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zarejestrowania w serwisie Umyslupomysly. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie w trybie usunięcia Konta, określonym w par. 18.

11. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter następuje z momentem dokonania pełnego i prawidłowego zapisu na Newsletter poprzez serwis Umyslupomysly. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie w/w usług w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: [email protected]

§4. ZASADY KUPOWANIA

1. Umyslupomysly jest podmiotem udostępniającym Użytkownikom przestrzeń w sieci Internet, która umożliwia Użytkownikom zakup Produktów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Umyslupomysly a Kupującym.

3. Wszystkie ceny podane w serwisie Umyslupomysly są cenami brutto (zawierają podatek VAT) określonymi w złotych polskich. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.

4. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

5. Koszty przesyłki są ustalane przez Umyslupomysly w zależności od rodzaju i ilości zakupionych przez Kupującego Produktów. Kupujący może podczas dokonywania zakupu wybrać sposób doręczenia Produktu spośród wskazanych przez Umyslupomysly sposobów. W niektórych przypadkach, w szczególności przy Produktach o dużym gabarycie, a także w razie wyboru opcji odbioru osobistego, niezbędny jest indywidualny kontakt Stron w celu ustalenia szczegółów sposobu doręczenia Produktu.

6. Przy zamówieniach powyżej 300zł obowiązuje darmowa przesyłka na terenie Polski.

7. Produkty vintage oferowane w serwisie Umyslupomysly są Produktami używanymi, noszącymi różne oznaki czasu i użytkowania. Wszelkie zniszczenia powstające w miarę używania mogą wpływać na jakość przedmiotu, jednak przede wszystkim związane są ze szczególnym charakterem i wynikają z właściwości oferowanych Produktów.

8. Umyslupomysly oferuje również Produkty nowe, ręcznie wykonane.

9. Zakup może zostać dokonany za pomocą Strony internetowej www.umyslupomysly.pl z wykorzystaniem formularza zamówienia. Jest możliwe dokonywanie zakupów w serwisie Umyslupomysly również za pomocą poczty elektronicznej ale tyczy się to zamówień produktów niedostępnych na Stronie internetowej umyslupomysly.pl i produktów na zamówienie.

10. Aby dokonać zakupu Kupujący wybiera interesujące go Produkty w serwisie Umyslupomysly poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”.

11. Następnie Kupujący klika przycisk „Przejdź do kasy”, który przekierowuje Kupującego na stronę zawierającą informacje o dokonywanym zamówieniu. Do informacji tych należy m.in.: określenie głównych cech zamówionych towarów, wskazanie łącznej ceny wraz z podatkami i opłatami za wybraną dostawę, przedstawienie danych Kupującego.

12. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” znajdującego się pod podsumowaniem zamówienia.

13. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Kupującego o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty.

14. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem potwierdzenia przez Kupującego złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.

15. Zamówienie musi zostać zakończone poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oraz dokonanie płatności w ciągu 3 dni od momentu dodania Produktu do koszyka. Po tym czasie Produkt automatycznie wraca do oferty serwisu Umyslupomysly i jest dostępny dla pozostałych Użytkowników.

16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

17. Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Umyslupomysly potwierdzenia przyjęcia zamówienia, tj. przed otrzymaniem e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Umyslupomysly.

18. Zapłata za Produkty następuje przelewem na rachunek bankowy Umyslupomysly, tj. MBank 98 1140 2004 0000 3002 7615 4107.

19. Umyslupomysly jest uprawniony do zmiany cen, jednakże zmienione ceny nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą cen.

20. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Kupujący dokona zapłaty ceny Produktu oraz kosztów jego dostawy w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.

21. Skutki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek, o którym mowa w punkcie 19 niniejszego paragrafu zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku powoduje rozwiązanie umowy sprzedaży.

22. Jeżeli Kupujący dokonał płatności całości ceny i kosztów dostawy, warunek zawieszający, o którym mowa w punkcie 19 niniejszego paragrafu, uważa się za niezastrzeżony.

23. W przypadku rozwiązania umowy sprzedaży w trybie punktu 20 niniejszego paragrafu Produkt zostaje przywrócony do oferty Umyslupomysly.

24. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Umyslupomysly.

25. Kupujący ma możliwość wyrażenia woli otrzymania od Umyslupomysly faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki. Dokonuje tego poprzez zaznaczenie stosownej informacji w formularzu zamówienia.

26. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawartej umowy następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego regulaminu na Stronie internetowej www.umyslupomysly.pl;

b. utrwalenie treści umowy w systemie informatycznym Umyslupomysly;

c. wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

27. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych, chyba, że w opisie oferowanego Produktu zastrzeżono inaczej. Czas realizacji zamówień Produktów o dużym gabarycie lub na zamówienie jest ustalany indywidualnie z Kupującym. Początek biegu terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności Kupującego na rachunku bankowym Umyslupomysly.

28. Zmiany adresu wysyłki dla zakupionych Produktów Kupujący może dokonać podczas dokonywania każdego zakupu za pośrednictwem formularza zamówienia.

29. Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Umyslupomysly i pozostają w jego posiadaniu do momentu ich nadania lub przekazania Kupującemu.

§5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Od momentu dokonania przez Kupującego zakupu poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” pod określonym Produktem biegnie czas realizacji zamówienia.

2. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Umyslupomysly za określony Produkt, Umyslupomysly wysyła Produkt. Umyslupomysly zobowiązany jest do dokonania wysyłki zamówionego Produktu w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Umyslupomysly.

3. Produkty wystawione na sprzedaż poprzez Umyslupomysly pozostają w posiadaniu Umyslupomysly do momentu wysyłki.

4. Umyslupomysly zobowiązany jest do zapakowania Produktu z należytą starannością, wynikającą z natury Produktu, który jest przedmiotem wysyłki.

5. Umyslupomysly odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w transporcie do momentu ich wydania Kupującemu.

§6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie stanowią uprawnienia przyznane wyłącznie Kupującemu będącemu Konsumentem.

2. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Umyslupomysly w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Kupujący może złożyć wypełniając formularz odstąpienia od umowy, znajdujący się na końcu Regulaminu oraz wysyłając go drogą elektroniczną na adres: [email protected]

4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

5. Administrator Umyslupomysly niezwłocznie potwierdza drogą mailową (na adres podany w koncie kupującego) przyjęcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. Kupujący powinien zwrócić zakupione Produkty w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu na adres Umyslupomysly.

7. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionych Produktów czyli koszty przesyłki.

9. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty czyszczenia, naprawy części, zerwania metek. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

10. Administrator Umyslupomysly dokonuje zwrotu płatności, w tym kosztów dostawy Produktu (z włączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy) Kupującemu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonywany na zamówienie indywidualne, tj. produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Kupującego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Umyslupomysly zobowiązany jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.

2. Odpowiedzialność Umyslupomysly za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu. Przed upływem powyższego terminu Kupujący może zawiadomić Administratora Umyslupomysly o stwierdzeniu wady w następujący sposób:

a. wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres [email protected];

b. poprzez złożenie ustnego oświadczenia Administratorowi Umyslupomysly, następnie przez niego spisanego i wysłanego na adres e-mail [email protected]

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a. imię i nazwisko lub firmę Kupującego;

b. adres zamieszkania/siedziby do korespondencji;

c. dołączony dowód zakupu Produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);

d. kod reklamowanego Produktu;

e. wskazanie wady opisującej niezgodność Produktu z umową i daty jej wystąpienia;

f. żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana Produktu, usunięcie wady);

g. datę wniesienia i podpis składającego reklamację.

4. Administrator Umyslupomysly potwierdza wpływ reklamacji e-mailem na adres Kupującego i wzywa Kupującego do niezwłocznego dostarczenia wadliwego produktu do Umyslupomysly, w celu ustosunkowania się do reklamacji.

5. Umyslupomysly zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia reklamacyjnego Kupującego w terminie 7 dni od daty odebrania Produktu, którego reklamacja dotyczy. Informacje te w szczególności powinny zawierać oświadczenie o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji oraz ich uzasadnienie.

6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany (na koszt Kupującego) wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

7. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Umyslupomysly zatrzymuje zareklamowany Produkt.

8. W przypadku uznania reklamacji Kupującego za uzasadnioną, Umyslupomysly ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji, zwrócić Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Produktu oraz dokonać wpłaty równowartości kosztów przesyłki zwrotnej Produktu przez Kupującego, przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

9. Kupujący nie może dokonać skutecznej reklamacji na podstawie cechy charakterystycznej Produktu, która została ujawniona w opisie Produktu.

10. Umyslupomysly oferuje na sprzedaż również produkty vintage, które ze swojej natury są przedmiotami używanymi, co wpływa na ich jakość, ewentualne uszkodzenia i wady. Umyslupomysly stara się ujawnić wszystkie możliwe uszkodzenia Produktów przed dokonaniem zakupu.

§8. DOSTĘP I KORZYSTANIE Z UMYSLUPOMYSLY

1. Administrator Umyslupomysly zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Umyslupomysly.

2. Administrator Umyslupomysly nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania podejmowane przez Użytkowników;

b. niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Umyslupomysly;

d. prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Umyslupomysly;

e. przejściowe techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Umyslupomysly;

f. wady danych wprowadzonych do Umyslupomysly przez Użytkowników.

3. Administrator Umyslupomysly nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

a. niemożności korzystania z Umyslupomysly;

b. korzystania z Umyslupomysly;

c. braku dostępu do Umyslupomysly, danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Umyslupomysly;

d. błędu w funkcjonowaniu Umyslupomysly;

e. nieautoryzowanego dostępu osoby trzeciej do danych;

f. oddziaływania osób trzecich;

g. usunięcia Konta;

h. oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

4. Administrator Umyslupomysly nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Umyslupomysly wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Użytkownika.

5. Administrator Umyslupomysly nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Użytkownika osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.

6. Administrator Umyslupomysly nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Umyslupomysly i oferowanej za jej pośrednictwem Usługi.

7. Administrator Umyslupomysly nie gwarantuje, że dostęp do Umyslupomysly będzie niezakłócony, wolny od błędów i bezpieczny.

8. W przypadku zawiadomienia o dostępie do Umyslupomysly osoby nieuprawnionej Administrator Umyslupomysly podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

9. Administrator Umyslupomysly przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Umyslupomysly, w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

10. Administrator Umyslupomysly zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Umyslupomysly, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

11. Administrator Umyslupomysly ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Umyslupomysly, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją Umyslupomysly. W szczególności Administrator Umyslupomysly ma prawo do zmiany funkcjonalności Umyslupomysly.

§9. REKLAMACJE ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM FUNKCJONOWANIEM UMYSLUPOMYSLY

1. Każdy Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Umyslupomysly w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected] Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Administratorowi Umyslupomysly identyfikację problemu i jego naprawę.

2. Administrator Umyslupomysly rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.

3. W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator Umyslupomysly zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Umyslupomysly i Usługi.

4. Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Umyslupomysly, uwagi i informacje o działaniu Umyslupomysly i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu prosimy zgłaszać Administratorowi Umyslupomysly drogą elektroniczną.

§10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, zdjęcia, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na Stronie internetowej www.umyslupomysly.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Umyslupomysly lub Użytkowników chyba, ze wskazano inaczej. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Przygotowane przez Administratora Umyslupomysly opisy katalogowanych produktów stanowią wyłączną własność Umyslupomysly i nie mogą być wykorzystywane poza serwisem bez każdorazowej uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Umyslupomysly wyrażonej na piśmie.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Umyslupomysly materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Umyslupomysly lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Umyslupomysly i Użytkowników.

4. Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej Umyslupomysly.

5. Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Umyslupomysly, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Umyslupomysly, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

§11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i Umyslupomysly zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, innym niż wszyscy Użytkownicy Umyslupomysly, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.

2. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym na Stronie internetowej.

§12. USUWANIE KONT UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Administratora Umyslupomysly stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie pocztą tradycyjną.

2. Administrator Umyslupomysly może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Umyslupomysly lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

3. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika następuje w terminie 14 dni od dnia prawidłowego zakończenia ostatniej transakcji, której Użytkownik był Stroną.

4. Administrator Umyslupomysly zastrzega możliwość usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny. W przypadku usunięcia Konta Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Umyslupomysly z powyższego tytułu.

5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Administratora Umyslupomysly, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Umyslupomysly bez uprzedniej zgody Administratora Umyslupomysly. Dokonanie ponownej rejestracji bez zgody skutkuje usunięciem Konta.

§13. ZMIANY REGULAMINU

1. Administrator Umyslupomysly zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. O zmianach oraz ich treści Administrator Umyslupomysly poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikowi poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

3. Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu jeśli nie wniesie sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacją o zmianie. Zmiany w Regulaminie uznawanę są wtedy za zaakceptowane przez Użytkownika.

4. W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik powinien usunąć Konto w sposób wskazany na Stronie internetowej.

5. W przypadku niepodjęcia przez Użytkownika żadnych działań, z upływem 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Regulaminu, zmiany zaczynają Użytkownika obowiązywać tak, jakby zaakceptował zmiany Regulaminu w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZANIA SPORÓW

1. W celu rozwiązania sporu zaistniałego w związku z dokonywaniem zakupów w Umyslupomysly, Konsument ma możliwość skorzystania z pomocy następujących instytucji przez wytoczeniem sprawy w sądzie powszechnym:

a. skorzystanie ze stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikającego z umowy sprzedaży;

b. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu;

c. zwrócenia się o pomoc do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem jest ochrona praw konsumentów.

2. Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Administratora Umyslupomysly Umowy stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora Umyslupomysly, chyba, że przepis powszechnie obowiązującego prawa zastrzega właściwość wyłączną innego sądu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2017 roku.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 …………………., dn. ………………….

…………………………………………

…………………………………………

imię, nazwisko i adres konsumenta

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……….. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

…………………………

podpis konsumenta